WWW.DISSERS.RU

БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА

   Добро пожаловать!


Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

2010 года). The Neighbors respond. The Controversy over the 162 Май—август 2011 Pro et Contra Едвабне, 10 июля 1941 года: дискуссия о событиях страшного дня Jedwabne Massacre in Poland / ed. by A. Polonsky, Szarota T. U progu zagady. Zajcia antyydowskie J. B. Michlic (Princeton: Princeton Univ. Press, 2004) i pogromy w okupowanej Europie. Warszawa, Pary, с анализом дискуссии в предисловии издателей; Amsterdam, Antwerpia, Kowno. Warszawa, Paczkowski A. Debata wok „Ssiadw”. Prba wstpnej (книга Шароты, опубликованная одновременно typologii // Rzeczpospolita. 2001. Mar. 24. No 73 с «Соседями» Гросса, не затрагивает проблемы (интернет-версия: http:/www.rzeczpospolita.pl/ Едвабне, но в то же время содержит крайне ценdodatki/plus_minus_010324/plus_minus_a_9; дата ный сравнительный материал); Dmitrw E. Oddziay посещения сайта 23 декабря 2010 года; перечисля- operacyjne niemieckiej Policji Bezpieczestwa i ются типы позиций по отношению к книге Гросса: Suby Bezpieczestwa a pocztek zagady ydw w принимающая, открыто оборонительная, скрыто omyskiem i na Biaostocczynie latem 1941 roku оборонительная и отвергающая). // Wok Jedwabnego. Т. I. P. 273—352; bikowski A.

Gross J. T. Mord «zrozumiay» // Gazeta U genezy... P. 167—211.

Wyborcza. 2000. Nov. 25—26; переиздано в его же: Ssiedzi... P. 101.

Wok Ssiadw... P. 18. Gontarczyk P. Po pierwsze warsztat // ycie.

Suek A. «Ssiedzi». Zwyka recenzja // Wi. 2001. Jun. 29 (интернет-версия: http://www.

2001. No 12 (интернет-версия: http:/pogranicze. naszawitryna.pl/jedwabne_87.html; дата посещения sejny.pl/archiwum/jedwabne/wiez/12.html; дата сайта 22 декабря 2010 года).

посещения сайта 4 декабря 2010 года). Wok «Ssiadw»... P. 114—115.

11 Gross J. T. Antoniemu Sukowi w odpowiedzi Ср. Urynowicz M. Ludno ydowska w // Wi. 2002. Apr.; переиздано в его же: Wok Jedwabnem. Zmiany demograficzne od koca XIX Ssiadw... P. 104. wieku do 1941 roku na tle regionu omyskiego // Milewski J. J. Polacy i ydzi w Jedwabnem Wok Jedwabnego… T. I. P. 129—158.

i okolicy przed 22 czerwca 1941 roku // Wok Bikont A. My z Jedwabnego... P. 334—335.

Jedwabnego. Т. I. P. 75. Ср. также: Wierzbicki M. Wierzbicki M. Polacy i ydzi w zaborze sowieckim.

Stosunki polsko-ydowskie na Zachodniej Biaorusi Stosunki polsko-ydowskie na ziemiach pnocnow latach 1939—1941 // Wok Jedwabnego. Т. I. P. wschodnich II Rzeczypospolitej pod okupacj 129—158. sowieck (1939—1941). Warszawa: Fronda, 2007. Wyd.

Цитируются также в: Bikont A. My z II. P. 275.

Jedwabnego. Warszawa, 2004. P. 113. Ibid. P. 290.

14 Strzembosz T. Szubienica i hutawka // Gazeta Gross J. T. Wstp // Idem. Wok «Ssiadw»… P. 5.

Polska. 2001. Jan. 17 (беседа T. Стжембоша с Musia B. Historiografia mityczna // Эльжбетой Исакевич; интернет-версия: http:// Rzeczpospolita. 2001. Feb. 24 (интернет-версия:

pogranicze.sejny.pl/archiwum/jedwabne/strzembo. http://niniwa2.cba.pl/historiografia_mityczna.htm;

html; дата посещения сайта 23 декабря 2010 года). дата посещения сайта 21 декабря 2010 года).

15 Ssiedzi… P. 59. Chodakiewicz M. J. Kopoty z kuracj szokow bikowski A. Pogromy i mordy ludnoci // Rzeczpospolita (интернет-версия: http://newydowskiej w omyskiem i na Biaostocczynie arch.rp.pl/artykul/317680_z_kuracja_szokowa.html;

latem 1941 roku w wietle relacji ocalaych ydw i http:// naszawitryna.pl/jedwabne_312.html; дата dokumentw sdowych // Wok Jedwabnego. T. I. посещения сайтов 22 декабря 2010 года).

P. 159—272; Idem. U genezy Jedwabnego. ydzi na Ibid.

Kresach Pnocno-Wschodnich II Rzeczypospolitej Gontarczyk P. Gross kontra fakty // ycie.

wrzesie 1939—lipiec 1941. Warszawa: ydowski 2001. Jan. 31 (интернет-версия: http://www.

Instytut Historyczny, 2006. P. 219—220, etc. naszawitryna.pl/jedwabne_253.html; дата посеSzarota T. Mord w Jedwabnem. Udzia ludnoci щения сайта 21 декабря 2010 года). Аналогичны miejscowej w Holokauscie // Idem. Karuzela na placu по стилю выдержанные в подобном «поучительKrasiskich. Studia i szkice z lat wojny i okupacji. ном» тоне выводы в рецензии Богдана Мусяла:

Warszawa: Rytm, 2007. P. 175. Musia B. Tezy dotyczce pogromu w Jedwabnem.

Stola D. Pomnik ze sw. Cz. I-II // Uwagi krytyczne do ksiki “Ssiedzi”autorstwa Jana Rzeczpospolita. No 127. 2001. Jun. 1. P. A9; No 128. Tomasza Grossa // Dzieje Najnowsze. 2001. No 3.

2001. Jun 2—3. P. A6. P. 252—280.

Pro et Contra 2011 Май—август Мачей Яновский Gross kamie — nie mogem milcze. Z prof. (интернет-версия: http://www.naszawitryna.pl/ dr hab. Tomaszem Strzemboszem rozmawiaj: jedwabne_377.html; дата посещения сайта 22 декаPawe Smogorzewski i Eugeniusz Zdanowicz // бря 2010 года).

Powcigliwo i Praca. 2001. No 12. Dec. (интернет- Ks. Adam Boniecki. Oto rozleg si gos... // версия: http:/www.naszawitryna.pl/jedwabne_659. Tygodnik Powszechny. 2001. No 22; переиздано html; дата посещения сайта 23 декабря 2010 года). в: ydownik powszechny. Dodatek do Tygodnika Finkelstein N. The Holocaust Industry: Powszechnego na 65 lecie pisma / red. P. Mucharski, Reflections on the Exploitation of Jewish Suffering. M. Okoski. Krakw, 2010. P. 26. (Это приложеVerso, 2000. ние представляет собой антологию текстов из Radiо Maryja — ультраправая католическая «Тыгодник Повшехны», посвященных еврейской радиостанция, курируемая членами монаше- проблематике за период 1946—2009 годов.) ского религиозного ордена редемптористов Ср.: Celebracja kamstwa. Ks. Edward (Конгрегации Святейшего Искупителя). Orowski — proboszcz parafii Jedwabne,12.12.Jedlicki J. Jak si z tym upora // Polityka. 2001. (интернет-версия: http://www.naszawitryna.pl/ Oct. 2. No 6. jedwabne_889.html; дата посещения сайта 22 декаakowski J. Diabelskie szczegy (интервью с бря 2010 года).

Томашем Шаротой) // Gazeta Wyborcza. 2000. Nov. Jedlicki J. Podr do jdra ciemnoci // Zeszyty 18—19 (интернет-версия: http://pogranicze.sejny. Literackie. 2005. No 1 (интернет-версия: http:/ pl/archiwum/jedwabne/szavzak.html; дата посеще- czytelnia.onet.pl/0,33811,1,5840,recenzje.html; дата ния сайта17 декабря 2010 года). посещения сайта 4 декабря 2010 года).

37 Высказывания Едлицкого в ходе дискуссии azarewicz C. Letnisko w domu mierci // не были опубликованы. Цит. по: Bikont A. My z Polityka. No 49 (2785). 2010. Dec. 4. P. 32—35.

Jedwabnego… З. 21. Machcewicz P. ecenzja ostatecznej wersji «Zotych wida-Ziemba H. Krtkowzroczno niw»: historia zaangaowana // Gazeta Wyborcza.

“kulturalnych” // Gazeta Wyborcza. 2001. Apr. 7 2011. Feb. 14 (интернет-версия: http://wyborcza.pl;

(интернет-версия: http://polish-jewish-heritage. дата посещения сайта 28 февраля 2011 года).

org/pol/krotko.htm; дата посещения сайта 23 дека- Engelking B. Jest taki pikny soneczny dzie... Losy бря 2010 года). ydw szukajcych ratunku na wsi polskiej 1942—1945.

Jedlicki J. Op. cit. Warszawa: Centrum Bada nad Zagad ydw, Instytut Chodakiewicz M. J. The Massacre in Jedwabne Filozofii i Socjologii PAN, 2011; Grabowski J. Judenjagd.

July 10, 1941. Before, During and After. Boulder Polowanie na ydw 1942—1945. Studium dziejw Colorado, 2005. P. 154—155. pewnego powiatu. Warszawa: Centrum Bada nad Musia B. Historiografia mityczna… Zagad ydw, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2011.

42 Machcewicz P. Wok Jedwabnego // Wok См.: “Strach przed niedziel”. Koniec z Jedwabnego… Т. I. P. 16—17. mitem bohaterskiej polskiej wsi (интервью Libionka D. Duchowiestwo archidiecezji Войцеха Тохмана с Барбарой Энгелькинд и Яном omyskiej wobec antysemityzmu i zagady ydw // Грабовским на Радио ТОК FM) (текст см. на сайте Wok Jedwabnego. T. I. P. 105—128. http://www.tokfm.pl; дата посещения сайта 28 февSzarota T. “Sprawozdanie kocielne z Polski za раля 2011 года).

czerwiec i poow lipca 1941go roku”. Prba analizy Leociak J., Libionka D. Sny o Bezgrzesznej // dokumentu // Idem. Karuzela... P. 198—216. Tygodnik Powszechny. 2011. Jan. 11 (http://tygodnik.

Интервью польского примаса, кс. кардинала onet.pl: дата посещения сайта 28 февраля Юзефа Глемпа Католическому информацион- года).

ному агентству // Nasz Dziennik. 2001. May 15 Bikont A. My z Jedwabnego... P. 15.

164 Май—август 2011 Pro et Contra

Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||


© 2011 www.dissers.ru - «Бесплатная электронная библиотека»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.